REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “UN CRĂCIUN PROASPĂT DE BUN”


I. ORGANIZATOR
Organizatorul campaniei „UN CRĂCIUN PROASPĂT DE BUN” (denumită în continuare “Campania”) este BONAS IMPORT EXPORT S.A., cu sediul în sat Dezmir, com. Apahida, str. Crișeni, nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J12/3785/1991 cod unic de înregistrare RO228824.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament, denumit în cele ce urmează “Regulamentul” și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

II.REGULAMENTUL
Prin înscrierea în prezenta Campanie, participanții au luat la cunoștință de conținutul prezentului Regulament și sunt de acord cu acesta. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.
Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de internet a Campaniei https://bonas.ro/.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit.

III.DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
Campania este organizată și se desfășoară, în perioada 22.11-18.12.2023, pe teritoriul României,
în toate magazinele Bonas din țară.
Înscrierile se pot face până cel târziu în data de 18.12.2023.

IV.DREPTUL DE PARTICIPARE
La prezenta Campanie pot participa numai persoanele fizice, române sau străine, cu domiciliul sau reședința în România, care posedă un act de identitate sau permis de ședere valabil și care la data începerii Campaniei au vârsta minimă de 16 ani.
Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.
La aceasta Campanie nu pot participa:
a) Persoanele a căror vârstă este mai mica de 16 ani de la data începeriii Campaniei;
b) Persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, fundațiile, asociațiile sau alte forme de organizare colectivă;
c) Prepușii Organizatorului, orice angajat, asociat sau colaborator implicat;
d) Rudele până în gradul al III-lea al persoanelor menționate la punctele de mai sus;
e) Orice alte persoane care nu îndeplinesc criteriile prevăzute de prezentul Regulament.
Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal.
O persoană se poate înscrie de mai multe ori în Campanie, cu bonuri diferite, însă poate să câştige un singur premiu.

V.PREMII
Participanții au șansa de a câștiga un coș plin de bunătăți pentru masa de Crăciun printr-o tragere la sorți.
Vor fi 23 de coșuri, unul pentru fiecare magazin Bonas. Valoarea unui coș va fi de 400 RON.
Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015.

VI.MECANISMUL CAMPANIEI
Clientul trebuie să cumpere produse în valoare de cel puțin 40 RON pe un bon fiscal, din orice magazin Bonas. După achiziție, clientul completează un talon și îl depune în urna din magazinul participant.
Pe talon vor fi trecute date precum nume/prenume/adresa de mail/ telefon/ numărul bonului fiscal. Persoana își dă astfel acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul UE nr. 2016/679 (în continuare „GDPR”) și a legislației naționale incidente.
Se oferă câte un talon pentru fiecare bon în valoare mai mare de 40 RON.
Extragerile se vor face pentru fiecare magazin în parte, dintre taloanele depuse în magazinul respectiv în perioada 19-20 decembrie 2023.
Premiile se vor ridica din magazine, pe baza buletinului, după contactarea telefonică a câștigătorilor de către un reprezentant Bonas.
Premiile nu sunt transmisibile și nici nu se poate solicita echivalentul lor în bani.

VII.LIMITAREA RĂSPUNDERII
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele/serviciile ce constituie premiile Campaniei.
Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va putea fi implicat sub nicio formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului/premiilor. Din momentul predării premiului/premilor către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea
acestuia.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru datele furnizate de câștigător care nu sunt conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra în posesia premiului. Dacă se va constata că un câștigător a furnizat date false, eronate, persoana respectivă nu va putea primi
premiul, iar dacă l-a primit va fi obligat să-l restituie împreună cu orice prejudicii a cauzat Organizatorului.
Participantul este direct și unic răspunzător pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, produs ca urmare a postării pe internet sau publicării de orice fel a datelor biletului sau a evenimentului, inclusiv cu privire la încălcarea drepturilor de autor.
În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului, că Participanții câștigători nu au îndeplinit toate condițiile stipulate în prezentul Regulament, acesta își rezervă dreptul de a-i invalida și de a cere repunerea în situația anterioară, prin reintrarea în posesia premiului deja
înmânat sau a contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură sau înmânarea premiului, dacă este cazul. În aceste circumstanțe, Organizatorului nui va putea fi reținută răspunderea și nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului și nicio eroare cu privire la datele furnizate de către câștigători sau participanți.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu participanții la Campanie.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a acționa în instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant.
Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

VIII.LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

IX.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul va prelucrarea datele persoanelor care participă la Campanie, în următoarele scopuri:
a) Înscrierea la Campanie
● Se vor colecta datele din formularul de înscriere în Campanie, respectiv: nume, prenume, adresă, localitate, telefon, adresă e-mail;
b) Validarea câștigătorilor și înmânarea premiilor
● Datele personale colectate în scopul de la lit a) vor fi folosite pentru a desemna câștigătorii conform Mecanismului Campaniei și ulterior pentru a-i contacta, respectiv pentru a le livra premiile.
c) Comunicări
● Folosim datele de contact pe care ni le oferiți pentru a răspunde la eventualele solicitări sau reclamații.
Nu prelucrăm decât datele personale pe care ni le-ați oferit în mod direct prin intermediul formularului Campaniei sau alte modalități prin care ați ales să ne contactați.
Organizatorul va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau împuterniciți și nici nu va transfera aceste date în afara teritoriului României.
Drepturile dumneavoastră
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimite unui email, la adresa:
E-mail: contact@bonas.ro
De asemenea aveți dreptul să depuneți o plângere la ANSPDCP accesând site-ul:
http://www.dataprotection.ro.
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară desfășurării și finalizării Campaniei și pentru soluționarea eventualelor reclamații sau solicitări din partea participanților.
De asemenea, informațiile care atestă acordarea premiilor vor fi stocate pe durata impusă de lege pentru conformarea cu dispozițiile legale din domeniul contabilității și altor prevederi legale aplicabile.

X.ÎNTRERUPEREA/ANULAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie, sau printr-o decizie unilaterală şi
nemotivată a Organizatorului. Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.